Accessibility Tools

ศาลจังหวัดยโสธร
Yasothon Provincial Court
แบบประเมินความพึงพอใจระบบบริการ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม

ชื่อ - นามสกุล
โปรดกรอกชื่อ - นามสกุล
อีเมล์
โปรดกรอกอีเมล์
เพศ
โปรดระบุเพศ
อายุ
โปรดระบุอายุ

ส่วนที่ 2 แบบประเมินการบริการ

โปรดระบุ
ความพึงพอใจในการให้บริการ
โปรดระบุความพึงพอใจในการให้บริการ